PR Newswire: news distribution, targeting and monitoring
BYFX Global logo
Caption BYFX Global logo
Source BYFX Global Co., Limited
Contacts BYFX Global Co., Ltd, info@byfx.com
Permanent Link http://photos.prnasia.com/prnh/20180810/2209212-1
Download
Related Press Releases Links BYFX Global Co., Limited is granted Full Securities Investment Business License (Reference number. 1458866) By CIMA to act as a Market Maker
BYFX Global Co., Limited獲發CIMA證券投資業務全牌照
BYFX Global Co., Limited获发CIMA证券投资业务全牌照
BYFX Global Co., Limited diberi Lesen Perniagaan Pelaburan Sekuriti Penuh (Nombor rujukan. 1458866) Oleh CIMA untuk bertindak sebagai Peniaga Pasaran
BYFX Global Co., Limited terima Izin Usaha Investasi Sekuritas Secara Penuh (Nomor referensi. 1458866) dari CIMA untuk bertindak sebagai Market Maker
BYFX Global Co., Limited được CIMA cấp Giấy phép Kinh doanh Đầu tư Chứng khoán Đầy đủ (Số tham chiếu 1458866) để hoạt động như một Nhà hoạt động Thị trường
BYFX Global Co., Limited ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเลขอ้างอิง 1458866) ในฐานะ Market Maker จาก CIMA