Participants at World Cold Chain Summit to Reduce Food Waste
Caption Participants at World Cold Chain Summit to Reduce Food Waste
Source United Technologies Corporation
Contacts Carrier, Jon Shaw, +1-315-432-6442, jon.shaw@carrier.utc.com
Other pictures
Download
Related Press Releases Links Call to Action for "Age of Food Efficiency" Delivered at Carrier's World Cold Chain Summit to Reduce Food Waste
Carrier เดินหน้าสู่ "ยุคของการบริโภคอาหารอย่างคุ้มค่า" มุ่งลดอาหารที่ถูกทิ้งทั่วโลก
Lời kêu gọi hành động vì "Kỷ nguyên hiệu quả lương thực" được đưa ra tại Hội nghị chuỗi đông lạnh thế giới của Carrier nhằm giảm lãng phí lương thực