Launching Ceremony for the Master and Future Star Design Exhibition for the Belt and Road Initiative
Caption Launching Ceremony for the Master and Future Star Design Exhibition for the Belt and Road Initiative
Source OICC II
Other pictures
Download
Related Press Releases Links As part of the One Belt, One Road initiative, Ordos builds an intellectual property platform for the creative industries
เมืองออร์โดสของจีนสร้างแพลตฟอร์มทรัพย์สินทางปัญญารองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการเส้นทางสายไหม
Sebagai bagian dari program One Belt, One Road, Ordos bentuk wadah hak kekayaan intelektual bagi industri kreatif
Là một phần của sáng Kiên Vành đai và Con đường, Ordos xây dựng một nền tảng sở hữu trí tuệ cho các ngành sáng tạo
Sebahagian daripada inisiatif Satu Jalur, Satu Jalan, Ordos bangunkan platform harta intelek untuk industri kreatif