First class of 37 Asian inductees into the global eFounders Fellowship posing with Alibaba Group Executive Chairman Jack Ma
Caption First class of 37 Asian inductees into the global eFounders Fellowship posing with Alibaba Group Executive Chairman Jack Ma
Source Alibaba Group
Other pictures
Download
Related Press Releases Links First Class of Asian Entrepreneurs Graduates from UNCTAD and Alibaba Business School's eFounders Fellowship Program
Lớp học đầu tiên của các doanh nhân châu Á hoàn tất chương trình học bổng ngắn hạn eFounders tổ chức bởi UNCTAD và Trường học Kinh doanh Alibaba
Kelas Pertama Usahawan Asia Tamat Pengajian Program Felow ePengasas UNCTAD dan Sekolah Perniagaan Alibaba
Wirausahawan Asia Angkatan Pertama Lulus dari Program eFounders Fellowship UNCTAD dan Alibaba Business School
ผู้ประกอบการเอเชียรุ่นแรกในโครงการ eFounders Fellowship ของ UNCTAD และ Alibaba Business School สำเร็จหลักสูตรแล้ว