Intellectual Property right of JIINTECH
Caption Intellectual Property right of JIINTECH
Source JIINTECH Co., Ltd.
Download
Related Press Releases Links JIINTECH started market development to Southeast Asia, with high temperature and humidity, by obtaining orders for Modular Type Cooling Monitoring System
JIINTECH mulakan pembangunan pasaran ke Asia Tenggara, dengan suhu dan kelembapan tinggi, menerusi peroleh pesanan untuk Sistem Pemantauan Penyejukan Jenis Modular
JIINTECH bắt đầu mở rộng thị trường tới Đông Nam Á, với nhiệt độ và độ ẩm cao, bằng cách lấy đơn đặt hàng cho Hệ thống giám sát làm mát kiểu mô-đun
JIINTECH mulai kembangkan pasar Asia Tenggara, wilayah dengan suhu dan kelembapan yang tinggi, meraih pesanan untuk Modular Type Cooling Monitoring System