Marine aquaculture at Ehime prefecture in Japan
Caption Marine aquaculture at Ehime prefecture in Japan
Source Umitron
Other pictures
Download
Related Press Releases Links 水处理技术先驱Umitron成功融资1120万新元
水處理技術先驅Umitron成功融資1120萬新元
Aquatech pioneer Umitron closes S$11.2mil investment to lead sustainable development of aquaculture through technology.
Umitron perintis teknologi akua tutup pelaburan S$11.2 juta terajui pembangunan akuakultur menerusi teknologi
Pelopor aquatech Umitron tuntaskan investasi S$11,2 juta untuk memimpin pengembangan akuakultur yang berkelanjutan lewat teknologi
ウミトロン、初の増資で9.2億円を調達。水産分野でのアーリーステージ投資として世界過去最高額。
Umitron ผู้บุกเบิกวงการอควาเทค ระดมทุนได้ 11.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ มุ่งพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยี
Nhà tiên phong trong công nghệ xử lý nước Umitron huy động khoản đầu tư 11,2 triệu đô la Singapore để dẫn dắt sự phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững thông qua công nghệ.
아쿠아테크 부문 개척하는 Umitron, S$1,120만 유치