Ming Maa, president of Grab together with Peggy Johnson, executive vice president of Microsoft.
Caption Ming Maa, president of Grab together with Peggy Johnson, executive vice president of Microsoft.
Source Microsoft
Other pictures
Download
Related Press Releases Links Grab forges strategic cloud partnership with Microsoft to drive innovation and adoption of digital services across Southeast Asia
Grab與Microsoft建立戰略合作關係 推動東南亞數碼服務的創新和應用
Grab与Microsoft建立战略合作关系 推动东南亚数码服务的创新和应用
Grab jalin kemitraan berbasis komputasi awan dengan Microsoft, dorong inovasi dan penggunaan layanan digital di seluruh Asia Tenggara
"แกร็บ" ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ "ไมโครซอฟท์" นำเทคโนโลยีคลาวด์ขับเคลื่อนนวัตกรรมและการใช้งาน ยกระดับการบริการดิจิทัลทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Grab meterai perkongsian awan strategik dengan Microsoft dorong inovasi dan penggunaan perkhidmatan digital seluruh Asia Tenggara
Grab, 동남아시아 마이크로소프트와 전략적 클라우드 파트너십 체결
Grab thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược sử dụng đám mây điện toán với Microsoft để thúc đẩy đổi mới và sử dụng các dịch vụ số tại khu vực Đông Nam Á
Grabがマイクロソフトとの戦略的クラウド提携を強化、東南アジアでのデジタルサービスのイノベーションと普及を推進