The Arcadier Defeat-NCD Marketplace development team
Caption The Arcadier Defeat-NCD Marketplace development team
Source Arcadier
Download
Related Press Releases Links UN tackles global health care issue with Arcadier, an Australian co-founded marketplace creator
United Nations chooses leading marketplace builder Arcadier to defeat non-communicable diseases around the world
PBB tunjuk pengembang situs jual-beli daring (online marketplace) terkemuka Arcadier sebagai mitra dalam mengatasi berbagai penyakit tidak menular (non-communicable diseases) di seluruh dunia
Liên hiệp quốc chọn nhà xây dựng thị trường hàng đầu Arcadier để chống lại các căn bệnh không lây nhiễm trên toàn thế giới
Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu pilih pembina pasaran terkemuka Arcadier atasi penyakit tak berjangkit seluruh dunia
유엔, 전 세계 비감염성 질환 퇴치 위한 파트너로 Arcadier 선정
องค์การสหประชาชาติวางใจให้ Arcadier ช่วยสร้างตลาดซื้อขายเวชภัณฑ์รักษาโรคไม่ติดต่อ