LONGi logo
Caption LONGi logo
Source LONGi Solar
Download
Related Press Releases Links LONGi Capacity Planning: By end 2021, Mono wafer: 65GW, mono module:30GW
隆基採用M6 (166mm) 硅片的Hi-MO4組件訂單已超2GW
LONGi, 연간 생산역량 계획 발표
Kế hoạch sản lượng của LONGi: Đến cuối năm 2021, đĩa đơn tinh thể: 65GW, mô đun đơn tinh thể: 30GW