Healthy Lung Infographic
Caption Healthy Lung Infographic
Source AstraZeneca
Other pictures
Download
Related Press Releases Links Data Presented at 2nd Healthy Lung Summit 2018 to Demonstrate Impact of AstraZeneca's Healthy Lung Partnership Programme
阿斯特捷利康助推動台灣健康肺計劃 從軟硬體著手提升氣喘治療照護品質
Thông tin công bố tại hội nghị thượng đỉnh "Vì Lá Phổi Khỏe" lần 2 năm 2018 nêu bật tác động của chương trình hợp tác Vì Lá Phổi Khỏe
Data Yang Dirilis Pada 2nd "Healthy Lung" Summit 2018 Menunjukkan Bahwa Program "Healthy Lung" Astrazeneca Di Indonesia Mampu Tingkatkan Akses Layanan Terapi Penyakit Paru