Thales Appoints Nicolas Bouverot as Vice-President to Drive Growth in South East Asia
Caption Thales Appoints Nicolas Bouverot as Vice-President to Drive Growth in South East Asia
Source Thales
Download
Related Press Releases Links Thales Appoints Nicolas Bouverot as Vice-President to Drive Growth in South East Asia
ทาเลส แต่งตั้ง นิโกลาส์ บูเวอโรต์ เป็นรองประธาน หนุนขับเคลื่อนการเติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Thales Tunjuk Nicolas Bouverot sebagai Vice-President untuk Tingkatkan Pertumbuhan di Asia Tenggara
Thales bổ nhiệm Ông Nicolas Bouverot làm Phó chủ tịch nhằm thúc đẩy tăng trưởng ở Đông Nam Á