ENN CEO Zhang Yesheng delivered a keynote speech at LNG2019 forum
Caption ENN CEO Zhang Yesheng delivered a keynote speech at LNG2019 forum
Source ENN Group
Other pictures
Download
Related Press Releases Links 新奥集团CEO张叶生:建设海上LNG大通道 链接中国市场与国际资源
新奧集團CEO張葉生:建設海上LNG大通道 鏈接中國市場與國際資源
ENN Clean Energy Value Chain Makes Its Grand Debut at LNG2019
ENN, LNG2019에서 클린 에너지 가치 사슬 첫선 보여
Chuỗi giá trị năng lượng sạch của ENN ra mắt lần đầu tiên tại LNG2019
ENNクリーンエネルギー・バリューチェーンがLNG2019で大々的にデビュー