Asia Agri-Tech Expo 2019 will launch matchmaking programme onsite the show.
Caption Asia Agri-Tech Expo 2019 will launch matchmaking programme onsite the show.
Source UBM Asia Ltd., Taiwan Branch
Other pictures
Download
Related Press Releases Links 亚太区农业展力推台湾种苗馆 在线线下促媒合
亞太區農業展力推臺灣種苗館 線上線下促媒合
Newly developed seed and seedling revealed at Asia Agri-Tech Expo 2019
ไต้หวันเตรียมจัดแสดงกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์หลากหลายในงาน Asia Agri-Tech Expo 2019
Hạt giống và cây giống mới được phát triển được giới thiệu tại Asia Agri-Tech Expo 2019
Benih dan anak benih baru dibangunkan diperkenal di Ekspo Asia Agri-Tech 2019