China and India held a round table during the International Medical Innovation and Cooperation Forum. Photograph by Tang Yingqian
Caption China and India held a round table during the International Medical Innovation and Cooperation Forum. Photograph by Tang Yingqian
Source Crionline
Download
Related Press Releases Links International Medical Innovation and Cooperation Forum held in Fangchenggang City
Ajang "International Medical Innovation and Cooperation Forum" digelar di Kota Fangchenggang
Diễn đàn Hợp tác và Đổi mới y tế quốc tế diễn ra tại thành phố Phòng Thành Cảng
จีนจัดการประชุมนวัตกรรมและความร่วมมือทางการแพทย์นานาชาติ ณ เมืองฝางเฉิงก่าง
Forum Inovasi dan Kerjasama Perubatan Antarabangsa yang diadakan di Bandar Fangchenggang