The China-ASEAN Mayors' Forum 2019 kicks off in Nanning
Caption The China-ASEAN Mayors' Forum 2019 kicks off in Nanning
Source CRIONLINE
Download
Related Press Releases Links The China-ASEAN Mayors' Forum 2019 kicks off in Guangxi
การประชุม China-ASEAN Mayors' Forum 2019 เปิดฉากในกว่างซี ชูไอเดียสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
Diễn đàn Thị trưởng Trung Quốc-ASEAN 2019 khai mạc tại Quảng Tây
Forum Datuk Bandar China-ASEAN 2019 diadakan di Guangxi
Ajang "China-ASEAN Mayors' Forum 2019" dibuka di Guangxi