Fangchenggang International Medical Opening-up Pilot Zone (China) Strategic Dialogue Conference scene. Photograph by: Tang Yingqian.
Caption Fangchenggang International Medical Opening-up Pilot Zone (China) Strategic Dialogue Conference scene. Photograph by: Tang Yingqian.
Source CRI Online
Download
Related Press Releases Links Fangchenggang International Medical Opening-up Pilot Zone Strategic Dialogue Conference was held in Nanning, Guangxi
Hội nghị đối thoại chiến lược Khu thí điểm khai trương y tế quốc tế Fangchenggang diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây
นครหนานหนิงแห่งเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงจัดการประชุมเสวนาเชิงกลยุทธ์ว่าด้วยการจัดตั้งเขตเสรีนำร่องทางแพทย์นานาชาติในเมืองฝางเฉิงก่าง
Acara "Fangchenggang International Medical Opening-up Pilot Zone Strategic Dialogue Conference" diadakan di Nanning, Guangxi
Persidangan Dialog Strategik Zon Rintis Pembukaan Perubatan Antarabangsa Fangchenggang diadakan di Nanning, Guangxi