Thanks to a dedicated automotive flip-chip technology, the footprint of the OPTIREG™ TLS715B0NAV50 is more than 60 percent smaller than that of a reference product.
Caption Thanks to a dedicated automotive flip-chip technology, the footprint of the OPTIREG™ TLS715B0NAV50 is more than 60 percent smaller than that of a reference product.
Source Infineon
Download
Related Press Releases Links Miniature power supply: Infineon starts first flip-chip production specifically designed for automotive applications
Infineon เปิดตัวอุปกรณ์จ่ายไฟขนาดจิ๋วสำหรับใช้งานกับรถยนต์ ล้ำกว่าด้วยการผลิตแบบ flip-chip
Catu daya berukuran mini: Infineon mulai produksi "flip-chip" pertama yang khusus dirancang untuk aplikasi di sektor otomotif
Cung cấp năng lượng thu nhỏ: Infineon bắt đầu sản xuất chip lật đầu tiên được thiết kế dành riêng cho các ứng dụng ô tô