Siam Commercial Bank Group launches SCB 1OX, a new businesses powered by digital technology, including self-investment, venture builder and business partnership, aiming to become ASEAN leader in venture builder and digital technology investment within 5 years.
Caption Siam Commercial Bank Group launches SCB 1OX, a new businesses powered by digital technology, including self-investment, venture builder and business partnership, aiming to become ASEAN leader in venture builder and digital technology investment within 5 years.
Source Siam Commercial Bank PCL (SCB)
Other pictures
Download
Related Press Releases Links SCB 1OX launches "Moonshot Mission" focusing on Thailand's first "Venture Builder", aiming to become ASEAN leader in venture builder and digital technology investment
เอสซีบี เท็นเอกซ์ เปิดภารกิจ "Moonshot Mission" ชูโมเดล "Venture Builder" แห่งแรกของไทย ปักหมุดขึ้นแท่นผู้นำการลงทุนร่วมสร้างและการลงทุนดิจิทัลเทคโนโลยีในอาเซียน
เอสซีบี เท็นเอกซ์ เปิดภารกิจ "Moonshot Mission" ชูโมเดล "Venture Builder" แห่งแรกของไทย ปักหมุดขึ้นแท่นผู้นำการลงทุนร่วมสร้างและการลงทุนดิจิทัลเทคโนโลยีในอาเซียน
SCB 1OX lancar "Moonshot Mission" tumpu pada "Pembina Usaha Niaga" pertama Thailand, bertujuan untuk jadi peneraju ASEAN dalam pembina usaha niaga dan pelaburan teknologi digital
SCB 1OX luncurkan "Moonshot Mission", berfokus menciptakan "Venture Builder" pertama di Thailand, serta ingin menjadikannya pemimpin "venture builder" dan investasi teknologi digital di ASEAN
SCB 1OX ra mắt "Sứ mệnh Moonshot" tập trung vào "Nôi khởi nghiệp" đầu tiên của Thái Lan, với mục tiêu dẫn đầu ASEAN về đầu tư xây dựng mạo hiểm và đầu tư công nghệ số