The project signing ceremony at the 2020 China Yangzhou Flowery March International Economic, Trade and Tourism Festival. (Photo/Voice of Yangzhou)
Caption The project signing ceremony at the 2020 China Yangzhou Flowery March International Economic, Trade and Tourism Festival. (Photo/Voice of Yangzhou)
Source Xinhua Silk Road
Download
Related Press Releases Links

Xinhua Silk Road: International economic, trade, tourism festival spurs dev. of E China's Yangzhou
新華絲路:國際經貿旅遊節推動中國東部城市揚州的發展
新华丝路:国际经贸旅游节推动中国东部城市扬州的发展
국제 경제·무역·관광축제, 중국 동부 양저우의 발전 촉진
Xinhua Silk Road:国際経済・貿易・観光フェスは中国東部・揚州の発展に拍車
Xinhua Silk Road: เมืองหยางโจว มณฑลเจียงซู จัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว
Xinhua Silk Road: Festival ekonomi, perdagangan, pelancongan antarabangsa dorong pembangunan Yangzhou, Timur China