Taro Shimada, CEO & Representative Director of Toshiba Data Corporation, Executive Officer & Corporate Vice President of Toshiba Corporation
Caption Taro Shimada, CEO & Representative Director of Toshiba Data Corporation, Executive Officer & Corporate Vice President of Toshiba Corporation
Source Toshiba Corporation
Other pictures
Download
Related Press Releases Links How Toshiba is Employing "Unemployed" Data to Create a World of Co-Existence and Co-Creation
Cách thức Toshiba đang sử dụng dữ liệu "chưa được khai thác" để tạo nên một thế giới cùng tồn tại và đồng sáng tạo
Bagaimana Toshiba Gunakan Data "Terbiar" untuk Cipta Dunia Pewujudan Bersama dan Penciptaan Bersama