Source: QST [https://www.qst.go.jp/site/naka-fusion-english/4779.html]
Caption Source: QST [https://www.qst.go.jp/site/naka-fusion-english/4779.html]
Source Toshiba Corporation
Other pictures
Download
Related Press Releases Links A Star is Born. What's Happening on the Front Lines of Fusion, the "Dream" Energy Source
Lahirnya Sebuah Bintang. Kisah di garda Depan untuk Mewujudkan Fusi, Sumber Energi "Impian"
Lahirnya Bintang. Yang Terbaharu di Barisan Hadapan Lakuran, Sumber Tenaga "Impian"
Một ngôi sao mới ra đời. Điều gì đang xảy ra trên lĩnh vực Năng lượng nhiệt hạch, nguồn năng lượng "trong mơ"