UMITRON PULSE will be a new ocean satellite data service for aquaculture.
Caption UMITRON PULSE will be a new ocean satellite data service for aquaculture.
Source UMITRON
Download
Related Press Releases Links UMITRON in cooperation with Tokyo Tech was selected for the JAXA Innovative Satellite Demonstration program to launch a satellite with the mission to gather ocean data for aquaculture
UMITRON與東工大合作入選JAXA創新衛星技術示範項目
UMITRON与东工大合作入选JAXA创新卫星技术示范项目
UMITRON bersama Tokyo Tech terpilih dalam program Percontohan Satelit Inovatif JAXA untuk meluncurkan satelit yang mengumpulkan data kelautan bagi industri akuakultur
UMITRON, JAXA의 혁신적인 위성 시범 프로그램에 선정
Sản phẩm hợp tác giữa UMITRON và Tokyo Tech được lựa chọn cho chương trình Trình diễn vệ tinh sáng tạo JAXA nhằm phóng một vệ tinh với nhiệm vụ thu thập dữ liệu đại dương phục vụ nuôi trồng thuỷ sản
UMITRON ร่วมกับ Tokyo Tech ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการสาธิตการใช้งานดาวเทียมของ JAXA ในภารกิจสำรวจข้อมูลทางทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
UMITRON dengan kerjasama Tokyo Tech dipilih untuk program Demonstrasi Satelit Inovatif JAXA lancarkan satelit dengan misi kumpulkan data lautan untuk akuakultur