Willson Cuaca, Co-founder and Managing Partner East Ventures.
Caption Willson Cuaca, Co-founder and Managing Partner East Ventures.
Source East Ventures
Download
Related Press Releases Links 为应对后疫情时代 East Ventures筹集新种子基金投资科技初创公司
為應對後疫情時代 East Ventures籌集新種子基金投資科技初創公司
Indonesia Focused East Ventures Raises New Seed Fund for Tech Startups in Aftermath of Pandemic
East Ventures บริษัทร่วมลงทุนจากอินโดนีเซีย ปิดการระดมทุนระดับ Seed Fund หวังช่วยบริษัทสตาร์ทอัพเทคโนโลยีพ้นวิกฤตโควิด
East Ventures, 팬더믹 이후 기술 스타트업 위한 신규 시드 펀드 조성
Công ty Indonesia Focused East Ventures gây quỹ đầu tư hạt giống cho các công ty khởi nghiệp công nghệ trong thời kỳ hậu đại dịch