JinkoSolar's History of World Records
Caption JinkoSolar's History of World Records
Source JinkoSolar Holding Co., Ltd.
Download
Related Press Releases Links Jinkosolar has N-type Mono Cell Verified at Record 24.79% Conversion Efficiency
JinkoSolar sở hữu pin mặt trời đơn tinh thể loại N được xác nhận với hiệu suất chuyển đổi kỷ lục 24,79%