Xi'an urban traffic
Caption Xi'an urban traffic
Source Hikvision
Download
Related Press Releases Links Intelligent traffic management: helping vehicles to flow through an ancient city
智能交通管理:改善古城的車輛通行狀況
Manajemen lalu lintas yang canggih: membantu arus kendaraan yang melintasi kota kuno
インテリジェント交通管理:古都での車両の流れを支援
지능형 교통관리 - 역사의 도시에서 차량 흐름 지원
Quản lý giao thông thông minh: hỗ trợ phương tiện lưu thông trong một thành phố cổ
Pengurusan lalu lintas pintar: bantu kenderaan bergerak melalui bandar purba
เทคโนโลยีจัดการจราจรช่วยควบคุมยานยนต์บนท้องถนนเมืองซีอานให้ปลอดภัย