Guo Ping talks about 5G commercial success at the Better World Summit 2020
Caption Guo Ping talks about 5G commercial success at the Better World Summit 2020
Source Huawei
Download
Related Press Releases Links Huawei's Guo Ping: Unlock the Full Potential of 5G to Drive Commercial Success
华为郭平:5 “机”协同,聚焦5G商业成功,充分释放5G网络红利
華為郭平:5 「機」協同,聚焦5G商業成功,充分釋放5G網絡紅利
ファーウェイのGuo Ping輪番会長:5Gの全潜在能力を引き出し、商業的成功を推進
Guo Ping dari Huawei: Mewujudkan Potensi Lengkap 5G guna Meningkatkan Kesuksesan Bisnis
궈핑 화웨이 순환회장, "상업적 성공 위해 5G의 잠재력 발현"
Guo Ping Huawei: Serlahkan Potensi Penuh 5G Dorong Kejayaan Komersial
Chủ tịch Huawei Quách Bình: Khai mở toàn bộ tiềm năng của mạng 5G để thúc đẩy sự thành công trong thương mại
ประธานหัวเว่ยเผยกุญแจสำคัญที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพทั้งหมดของเครือข่าย 5G เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จเชิงพาณิชย์